วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

50301_การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ดาวน์โหลด 50301_การรักษาพยาบาลเบื้องต้น_

คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้ารายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา  50301  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น รายการที่ 1   

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

72204 เศรษฐกิจครอบครัว

72204เศรษฐกิจครอบครัว 

32450ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ

32450ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ 

33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ -

33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 

32304_การจัดการทรัพยากรมนุษย์

32304_การจัดการทรัพยากรมนุษย์_

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 

27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Blog Search