มสธ หน้าหลัก  : บทเรียน  : คลิป  : วิทยุออนไลน์  Signup : Login : Forgot password

หาอะไรในมสธ.
หน้าหลัก  
แนวข้อสอบ สรุป วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 30201

แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร  302011. การดำเนินธุรกิจคืออะไร= การทำกิจกรรมด้านการผลิต
การจัดจำหน่าย และบริการ โดยนำศาสตร์ต่างๆเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม
ในแต่ละระยะเวลาของธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการแสวงหากำไรและบริการสังคม2. จงอธิบาย
บทบาทและจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ= การดำเนินธุรกิจมีบทบาทที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
จึงต้องยึดหลักจรรยาบรรณเป็นแนวปฎิบัติไปสู่เป้าหมายของธุรกิจ3. ปัจจัยใดบ้างมีผลต่อความสำเร็จ
และล้มเหลวของธุรกิจ= ปัจจัยแวดล้อมที่ควบคุมได้
และ ควบคุมไม่ได้4. เป้าหมายที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ
คืออไร= การแสวงหากำไร และ
รับผิดชอบต่อสังคม5. เป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจ
คืออะไร= การแสวงหากำไร6. การเปลี่ยนแปลงระยะต่างๆ
ในวัฎจักรธุรกิจประกอบด้วยระยะใดบ้าง= ระยะรุ่งเรือง
เสื่อมโทรม ตกต่ำ ฟื้นฟู7. จรรยาบรรณทางธุรกิจ
คืออะไร= แนวทางปฏิบัติของธุรกิจที่จะดำเนินไปสู่เป้าหมาย
กฎแห่งจรรยาบรรณก็คือ หลักความยุติธรรม และความหมายของยุติธรรมก็คือ
ซื่อสัตย์ไม่ทำอันตรายต่อผู้อื่น8. ปัจจัยแวดล้อมที่คุมได้ของธุรกิจ
คืออะไร ประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง= ปัจจัยายในธุรกิจ
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของธุรกิจ ทรัพยากรของธุรกิจ และ
การจัดการในหน้าที่ของธุรกิจ9. ข้อได้เปรียบของการประกอบการเจ้าของคนเดียวมีอะไรบ้าง= การเข้าถึงรสนิยมลูกค้ารายบุคคล, การได้รับเครดิตดี, การเสียาษีเงินได้บุคคลธรรมดา10. ข้อเสียปรียบของห้างหุ้นส่วน
คืออะไร= อายุการดำเนินงานที่ไม่ต่อเนื่อง11. consolidate คืออะไร= การควบบริษัทเข้าด้วยกันแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่12. หน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการหรือคณะกรรมการบริษัท
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริษัท คืออะไร= กำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว
และ กลยุทธ์หลัก13. กลยุทธ์ทางธุรกิจหมายถึงอะไร= การหาวิธีที่จะสร้างโอกาส
หรือเอื้ออำนวยที่จะบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้14. ขั้นตอนแรกของการกำหนดกลยุทธ์
คือข้อใด= การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ15. หน้าที่ในการบริหารธุรกิจมีอะไรบ้าง= 1การจัดการตลาด 2การจัดการผลิต 3การจัดการการเงิน 4การจัดการละควบคุมทางด้านบัญชี 5การจัดการทรัพยากรบุคคล16. การตลาด คืออะไร= การทำกิจกรรมทางธุรกิจที่ทำให้สินค้าและบริการ
ผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโค โดยเน้นที่ผู้บริโคเป็นสำคัญ17. การตลาดมีบทบาทต่อธุรกิจอย่างไร= สร้าง ค้นหา และตอบสนองความต้องการของผู้บริโค= ทำให้สินค้าและบริการเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโค19. หลักการสำคัญของกลยุทธการตลาดด้านผลิตัณฑ์
คืออะไร= สร้างความแตกต่างผลิตัณฑ์
ไปจากของคู่แข่งขัน20. การกำหนดตลาดเป้าหมายคืออะไร= การประเมินและเลือกส่วนตลาดเพียงหนึ่งส่วนหรือมากกว่าหนึ่งส่วนเป็นตลาดเป้าหมาย
เพื่อจัดส่วนประสมการตลาดให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายแต่ละส่วน21. การวางแผนทางการตลาด
คืออะไร= การกำหนดาวะทางการตลาดที่ต้องการในอนาคต
โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เห็นว่าดีที่สุดสำหรับความสำเร็จทางการตลาดที่ต้องการ22. การจัดการผลิตคืออะไร= กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิต
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นสินค้าและบริการต่างๆ แบ่งเป็น
3 แนวทางใหญ่ๆ คือ แนวทางแบบคลาสสิค
แนวทางเชิงพฤติกรรม และแนวทางใช้ตัวแบบในการจัดการ23. ปัจจัยในการผลิตประกอบด้วยอะไรบ้าง= ที่ดิน แรงงาน
วัตถุดิบ เงินทุน24. การผลิตแบบโครงการหมายถึงอะไร= ผลิตสินค้าเฉพาะตัว
และ ลูกค้าเฉพาะราย ปริมาณสินค้าน้อย
อาจเพียงหนึ่งหน่วยมีลักษณะแตกต่างกันทุกครั้งไป เช่นการก่อสร้างอาคาร ต่อเรือ
เป็นต้น25. การเลือกว่ากิจการควรจะมีกำลังการผลิตเท่าใด
จะพิจารณาจากองค์ประกอบใดได้บ้าง= พิจารณาจากความต้องการสินค้า
ในตลาดต้นทุนต่อหน่วย26. หน้าที่ทางการตลาดประกอบด้วยหน้าที่อะไรบ้าง= หน้าที่ในการแลกเปลี่ยน
,การกระจายสินค้า , การกำหนดช่องทางในการจัดจำหน่าย, หน้าที่ในการอำนวยความสะดวก, การวิเคราะห์ตลาด, ในการสื่อสาร, ในการทำให้สินค้าแตกต่างกัน , ในการแบ่งส่วนการตลาด, ในการกำหนดมูลค่า26. การวางแผนการผลิตที่สำคัญสำหรับโรงงาน
คืออะไร= การวางแผนการผลิตรวม
ซึ่งเป็นการวางแผนในระยะปานกลาง (ระยะเวลาประมาณ
1
ปี )27. การวางผังกระบวนการผลิต
คืออะไร= การจัดวางตำแหน่งที่ตั้งในสถานประกอบการผลิตของแผนการผลิต
สถานปฏิบัติงานและอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด28. การวางผังโรงงานที่มีการผลิตผลิตัณฑ์หลายชนิด
แต่ละชนิดมีการผลิตไม่มาก ควรใช้วิธีการวางผังแบบใด= การวางผังตามกระบวนการ29. การวางผังโรงงานที่มีการผลิตผลิตัณฑ์น้อยชนิดแต่ละชนิดมีปริมาณการผลิตที่สูง
ควรวางผังโรงงานโดยใช้วิธีแบบใด= การวางผังตามผลิตัณฑ์30. การวางแผนการผลิตรวม
คืออะไร= แผนการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ
ที่แสดงถึงกิจกรรมการใช้ทรัพยากรหลักขององค์การ ในช่วงระยะเวลาปานกลาง
ซึ่งปกติจะใช้เวลา
1 ปี31. debenture คืออะไร= เป็นหุ้น...้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
บริษัทที่ออกหุ้น...้ประเทนี้
จะใช้ชื่อเสียงของบริษัทเป็นสิ่งค้ำประกันแทนหลักทรัพย์32. สาพคล่องคืออะไร= ความสามาถในการชำระหนี้ระยะสั้นเมื่อถึงกำหนดชำระ
โดยหลักการจะดูว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอจ่ายชำระหนี้ระยะสั้นหรือไม่33. การทำบัญชีคือะไร= การจดบันทึก
และรวบรวมข้อมูลประจำวัน34. การบัญชีคืออะไร= การจดบันทึก
การจัดหมวดหมู่ การสรุปผล การวิเคราะห์ตีความ การวางระบบบัญชี35. ผู้ถือหุ้นในข้อใด
จะมีสาพเป็นกึ่งเจ้าของและเจ้าหนี้= หุ้นบุริมสิทธิ36. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
หรือผู้จัดการฝ่ายการเงิน ที่สำคัญคือข้อใด= การแสวงหาแหล่งเงินทุน
และใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิาพ37. ถ้านำข้อมูลในงบกำไรขาดดุล
โดยนำเนอรายได้สุทธิ หักด้วยต้นทุนขาย จะทราบข้อมูลในข้อใด= กำไรขั้นต้น38. over the counter market คืออะไร= บริษัทเงินทุนหลักและทรัพย์39. วิชาที่เป็นที่มาของการจัดการทรัพยากรบุคคลคืออะไร= การบริหารงานบุคล40. ทักษะสำคัญสามประการที่ทรัพยากรบุคลระหว่างประเทศควรจะมี= ด้านการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรม ด้าน าษาและหน้าที่การงานที่ทำในต่างแดน41. กิจกรรมที่นำมาใช้ในการรักษาบุคลลากรระหว่างประเทศคืออะไร= การประเมินการปฏิบัติงาน
การบริหารค่าตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์42. ความสามารถที่นำมาวัดความสำเร็จของบุคลากรระหว่างประเทศคืออะไร= ความสามาถด้านเทคนิค
ด้านการทำงานระดับกลยุทธ์43. การวิเคราะห์งานจะทำให้ผู้บริหารรู้อะไร= รู้ลักษณะของงานอย่างชัดเจน44. การจัดการการเงินระหว่างประเทศศึกษาถึงเรืองอะไร= การจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การจัดการเงินสด การงบประมาณจ่ายลงทุน และการจัดหาแหล่งเงินทุนของกิจการ45. การจัดการระหว่างประเทศเป็นการศึกษาถึงการดำเนินงานในข้อใด= กระบวนการใช้ทรัพยากรขององค์การซึงมีจำกัด
ให้มีประสิทธิาพมากที่สุด
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การายใต้สาพแวดล้อมระหว่างประเทศ46. regocentric approach คืออะไร= นโยบายที่ใช้ในการจ้างงานตามความเหมาะสมของสถานการณ์
โดยไม่มีสูตรสำเร็จในการจ้างบุคลากรระหว่างประเทศ
การแต่งตั้งบุคลากรจะขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ ผลิตัณฑ์ และเชื้อชาติของบุคลากร47. การจัดการระหว่างประเทศ
เป็นการศึกษาถึงการดำเนินงานในเรื่องใด= กระบวนการใช้ทรัพยากรขององค์การซึงมีการจำกัดให้มีประสิทธิาพมากที่สุด
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ายใต้สาพแวดล้อมระหว่างประเทศ50. กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
เป็นกลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ที่สอดคล้องกับ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
ตามลำดับขั้นตอนของวิวัฒนาองค์การที่เรียกว่าอะไร= บริษัทระดับโลก51. กระบวนการในการความเป็นเข้าสู่นานาชาติ
ธุรกิจแยกเป็น สี่ขั้นตอน คืออะไรบ้าง= 1. การส่งออกหรือนำเข้า 2. การเข้าสู่ตลาดโดยการทำสัญญา 3. การเข้าสู่ตลาดโดยการลงทุน 4. การร่วมมือระดับโลก52. จากวิวัฒนาการองค์การของบริษัทที่ทำธุรกิจในต่างประเทศ
บริษัทในขั้นตอนที่เรียกว่าบริษัทข้ามชาติ (
multinational
company )
จะยึดถือปรัชญาธุรกิจในข้อใด= ปรัชญาแบบอิสระกระจายอำนาจ53. บริษัทที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศ
สามารถแยกตามวิวัฒนาการองค์การได้เป็นอะไนบ้าง= บริษัทในประเทศ
บริษัทระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติ บริษัทในมิาค บริษัทระดับโลก54. แนวทางและหลักการบริกหารแบบกลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
มีพื้นฐานจาดแนวความคิดอะไร= แนวคิดเชิงระบบ ( saystem approach ) ซีงเน้นที่ความสำพันธ์ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อม55. ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
มีกี่แนวคิด ได้แก่อะไรบ้าง= ปรัชญาแบบยึดถือตัวเอง
แบบอิสระกระจายอำนาจ แบบระดับูมิาคและปรัชญาระดับโลก56. การตลาดระหว่างประเทศคืออะไร= ผลของการทำงานกิจกรรมทางการตลาด
ซึ่งทำหน้าที่ไหลผ่านตัวสินค้าหรือบริการไปสู่ผู้ใช้ หรือ ผู้บริโค ในตลาดมากกว่า
หนึ่งประเทศ เพื่อแสวงหาผลกำไร57. แนวคิดในการจัดการตลาดระหว่างประเทศ
ที่เรียกว่า แนวคิดการตลาดระดับโลก= เป็นแนวคิดที่มองโลกทั่วโลก
ทั่วทุกประเทศ รวมเป็นหนึ่งตลาดใหญ่ จึงกำหนดกิจกรรม่ทางการตลาดสำหรับตลาดโลก
แต่มีการปรับให้เข้ากับความแตกต่างของแต่ละตลาดย่อย58. การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
หมายถึงอะไร= กรรมวิธีทางการเงินที่ดำเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศ
ๆ ที่ทีกิจกรรมเกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์การในาครัฐ หรือ ในาคเอกชน ก็ตาม
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นผลจากการค้นคว้าและการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างประเทศ59. การบริหารระบบเงินระหว่างประเทศหมายถึงอะไร= การรวมวิธีการต่างๆ
ทางการเงิน และการประสานความร่วมมีอระหว่างสถาบันการเงินต่างๆ60. ระบบการเงินระหว่างประเทศแยกเป็นระบบใหญ่ใหญ่
ได้กี่ระบบ ได้แก่อะไรบ้าง= 2 ระบบ คือ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ และอัตรแลกเปลี่ยนขึ้นลงเสรี61. เครื่องมือที่เหมาะสมทางการเงินสำหรับป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลี่ยน
คืออะไร= สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และสว๊อพ (
sawap )62. รูปแบบการรวมกลุ่มการค้าเศษฐกิจระหว่างประเทศทีกี่รูปแบบ
อะไรบ้าง= มีห้ารูปแบบ ได้แก่
เขตลดพิกัดอัตราาษีศุลกากร เขตการค้าเสรี สหาพศุลกากร ตลาดร่วม
และสหาพทางเศรษฐกิจ63. ข้อใดคือหน้าที่และบทบาทของนักบริหารระหว่างประเทศ= การจัดการทางการเงิน
การตลาด และการผลิต ให้สอดคล้องกับสาพแวดล้อมทางธุรกิจ ของแต่ละประเทศ
หรือแต่ละูมิาค64. การตลาดระหว่างประเทศเป็นการศึกษาในเรื่องใด= ส่วนผสมทางการตลาดระหว่างประเทศทั้ง
เก้า ปัจจัย ได้แก่ พลเมือง กระบวนการ อำนาจ ผลิตัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด ราคา
การจัดจำหน่าย การวางแผนและควบคุม และปัจจัยายนอกองค์การ65. การศึกษาวิวัฒนาการของบริษัทที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศ
บริษัทในขั้นตอนที่เรียกว่าบริษัทระหว่างประเทศ
จะยึดปรัชญญาทางธุรกิจที่เรียกว่าอะไร= ปรัชญญาแบบยึดถือตัวเอง66. จงอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ= คือการรวมพลังของกลุ่มคนจากหลายฝ่าย
ในการกำหนดนโยบาย และแปลงนโยบายออกเป็นกิจกรรมของรัฐในทางปฏิบัติ
โดยใช้ทรัพยากรการบริหารต่างๆ ที่ได้มาจากาษีอากรซึ่งบังคับเก็บโดยรัฐ67. เป้าหมายสำคัญของการบริหารรัฐกิจ
คือไร= การบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม68. ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารรัฐกิจ
มีอะไรบ้าง= การเปลี่ยนแปลงของประชากร
แหล่งที่อยู่ของประชากร รายได้และการจ้างงาน เทคโนโลยีด้านการขนส่งคมนาคมสื่อสาร
กลุ่มอิทธิพลต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือกลุ่มข้าราชการประจำ
และข้าราชการการเมือง70. การบริหาร คืออะไร= การรวมพลังของกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
และใช้ทรัพยากรการบริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาอุปสรรคทั้งปวง71. การบริหารรัฐกิจ
คือะไร= เป็นกิจกรรมการดำเนินงานของรัฐ
ที่กำหนดนโยบาย และนำนโยบายของรัฐมาปฏิบัติให้เกิดผล73. รัฐประศาสนศาสตร์
คืออะไร= เป็นองค์ความรู้หรือศาสตร์ว่าด้วยกิจกรรมของรัฐ
ในแง่ที่มีฐานความคติความเชื่อ ในเรื่องนั้น เป็นพื้นฐาน
มีทฤษฎีอธิบายปรากฏการนั้นๆ เชิงสาเหตุและเหตุผล มีคำศัพทางวิชาการที่เป็นคำเฉพาะ
ในลักษณะที่เป็นข้อความเรียบเรียงถ้อยแถลงเชิงทฤษฎี โดยอาศัยหลักของตรรกศาสตร์74. การบริหารรัฐกิจมีความแตกต่างจากการบริหารธุรกิจอย่างไร= ในด้านโครงสร้าง
กระบวนการ พฤติกรรมการบริหาร และสาพแวดล้อม75. ความแตกต่างในด้านใดที่จำแนกการบริหารรัฐกิจ
ออกจากการบริหารรัฐกิจได้อย่างชัดจนที่สุด= ด้านเป้าหมาย
ซึงเป็นส่วนย่อยของโครงสร้าง คือเป้าหมายของการบริหารรัฐกิจได้แก่ ประโยชน์สาธารณะ
ในขณะที่ทางด้านธุรกิจคือ กำไร76. ยุคใดที่ถือว่าเป็นยุคของการบริการสาธารณะ
ที่ให้ความสคัญ กับความเป็นมนุษย์= ยุคใหม่ หรือ
ยุคมนุษย์นิยม77. การจัดโครงสร้างขององค์การ
ในยุคปัจจุบัน มักให้ความสำคัญกับปัจจัยใดมากที่สุด= สาพแวดล้อม
หรือสถานการณ์78. โครงสร้างของการบริหารหมายถึงอะไร= เป้าหมาย นโยบาย
กฎหมาย แบบแผน ข้อบังคับ อำนาจ และอื่นๆที่เกี่ยวกับการ79. การบริการสาธารณะคือะไร= การทำงานร่วมกันของกลุ่มวิชาชีพซึ่งมีสถานาพเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้านเพื่อบริการประชาชน80. การเปลี่ยนแปลงของการบริหารรัฐกิจ
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัย ที่สำคัญอะไรบ้าง= สาวะแวดล้อมทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี81. การบริหารรัฐกิจของไทยมีปัญหาด้านใด= โครงสร้าง กระบวนการ
พฤติกรรม82. ข้อใดอธิบายความหมายของการบริหารได้ดีที่สุด= เป็นการดำเนินงานของบุคล
ตั้งแต่ สองคนขึ้นไป ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิาพ และประสิทธิผล83. ข้อใดระบุตัวแปรองค์ประกอบของแนวคิดการบริหารได้ถูกต้อง= วัตถุประสงค์ กลุ่มคน
ทรัพยากร การบริหารกิจกรรม ระบบความร่วมมือ ปฎิสัมพัน การใช้ความพยานยาม
ความขัดแย้ง84. องค์ประกอบแนวคิดการบริหารรัฐกิจ
ได้แก่อะไรบ้าง= วัตถุประสงค์
กลุ่มข้าราชการ ทรัพยากร การบริหาร ระบบราชการ การควบคุมบังคับบัญชา นโยบายของรัฐ
อำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ การบริหารสาธารณะ85. ความหมายของการบริหารรัฐกิจ
คืออะไร= การใช้ความพยายามของกลุ่มคนที่มีความร่วมมือกัน
เพื่อปฎิบัติงานของรัฐบาลโดยมีการใช้อำนาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ86. รัฐประศาสนศาสตร์ คือ= องค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ87. ข้อใดระบุตัวแปรองค์ประกอบที่สำคัญ
ของ รัฐประศาสนศาสตร์ได้ถูกต้อง= องค์ความรู้ สหวิทยา
สังคมศาสตร์ประยุกต์ ไม่มีสูตรสำเร็จ ไร้ขอบเขตแน่นอน88. ขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
มีกี่ประการอะไรบ้าง= 3 ประการ คือ
องค์การและพฤติกรรมองค์การ เทคนิคและกระบวนการบริหาร และ นโยบายสาธารณะ89. สถานาพของรัฐประศาสนศาสตร์
มีอะไรบ้าง= มี 4 ประการ คือ
มีสถานาพเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นวิชาสังคมศาสตร์ประยุกต์
เป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง และ เป็นสหวิยาการ90. การศึกษารัฐประศาสตร์ในอนาคต
จะมีลักษณะเช่นไร= มีการแสวงหาปรัชญาใหม่
การศึกษาระบบราชการแนวใหม่ ศึกษาเรื่ององค์ความรู้ใหม่91. แนวทางศึกษารัฐประศาสนศาตร์
ยุคเริ่มแรก มีจุดเน้นที่อะไร กี่แนวทาง= มีจุดเน้น
ที่โครงสร้างของระบบบริหาร โดยแยกการศึกษาออกเป็น
2
แนวทาง คือ1
แนวทางการแบ่งแยกโครงสร้างนของฝ่ายบริหารฝ่ายการเมือง ออกจากกันโดยเด็ดขาด2
แนวทางการแสวงหาโครงสร้างที่สมบูรณ์ขององค์การแบบระบบราชการ92. จุดสนใจของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ยุคพฤติกรรมศาสตร์คืออะไร= ช่วงแรกสนใจทางการบริหาร
ช่วงที่สองศึกษาแวดล้อมของการบริหาร ช่วงสุดท้ายสนใจศึกษาเรื่ององค์การสมัยใหม่93. รัฐประศาสนศาสตร์
มีขอบข่ายการศึกษากี่ประการ อะไรบ้าง= มี 3 ประการคือ องค์การและพฤติกรรมองค์กร
เทคนิคและกระบวนการบริหาร และนโยบายสาธารณะ94. แนวโน้มการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
มีกี่ประการอะไรบ้าง= 3 ประการ คือ
แสวงหาปรัชญาใหม่สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ จะมีการศึกษาระบบราชการใหม่
จะศึกษาเรื่ององค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับองค์การ95. รัฐประศาสนศาสตร์
กับรัฐศาสตร์มีความสัมพันธ์ลักษณะเช่นไร= 1
ด้านตัวบุคคผู้ศึกษารัฐประสาสนศาสตร์2
ด้านระเบียบวิธีการศึกษาที่รัฐประศาสนศสตร์หยิบยืมมาจากรัฐศาสตร์95. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์
กับสังคมวิทยา และจิตวิทยา มีลักษณะเช่นไร= มีความสัมพันธ์กับสังคมวิทยา
ในลักษณะที่นำเอาเนื้อหาสาระของสังคมวิทยามาใช้สร้างองค์ความารู้ใหม่ๆ
ส่วนความสัมพันธ์กับจิตวิทยามีทั้งด้านในตัวบุคลผู้ศึกษารัฐประศาสศาสตร์
และด้านการเอาความรู้ทางจิตวิทยา มาใช้ศึกษากับรัฐประศาสนศาสตร์96. เศษรฐศาสตร์มีความสำพันธ์กับรัฐประสาสนศาสตร์ในลักษณะใด= มีอิทธิพลเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษาต่อรัฐประศาสนศาสตร์เป็นอย่างมาก97. องค์การคือะไร= เป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคมที่ประกอบด้วยคนมากว่า
2 คน มารวมตัวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์98. องค์การแบ่งเป็นกี่ประเท= 2 ประเทคือ
องค์การาครัฐกิจ องค์การาคธุรกิจ99. องค์การาครัฐกิจหมายความว่าอย่างไร= เป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคม
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสาวะแวดล้อม โดยเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย100. องค์การาครัฐกิจแตกต่างจากองค์การาคธุรกิจในเรื่องใด= สาพแวดล้อม
องค์การาครัฐกิจเกี่ยวข้องกับการเมืองมากว่าผลกระทบ
องค์การาครัฐกิจจะส่งผลต่อสมาชิกในสังคมกว้างขวางกว่าการวัดผลของงาน
องค์การาครัฐกิจจะพิจารณาจากความพึงพอใจและความเสมอาค ส่วนองค์การาคธุรกิจ
พิจารณาจากผลกำไรขาดทุน101. องค์การบริหารราชการทหารมีลักษณะพิเศษด้านโครงสร้างอย่างไร= การมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
มีชั้นยศ องค์การเป็นรูปสามเหลี่ยมปิรามิดแคบ การแบ่งแยกหน้าที่
และมักจะเป็นการรวมอำนาจ102. องค์การบริหารราชการพลเรือนมีลักษณะพิเศษอย่างไร= มีขนาดใหญ่
มีความชอบธรรมตามกฎหมาย มีการแบ่งงานกันทำ มีการควบคุม
เกี่ยวข้องกับการนำนโยบายไปฏิบัติ103. ระบบราชการ
ได้มีการจักตั้งองค์การบริหารราชการเฉพาะกิจขึ้นมีเหตุผลเนื่องจากอะไร= เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
มีความสลับสับซ้อน หลากหลายและเกี่ยวเนื่องกัน
จนทำให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่ไม่สามารถดำเนินการได้
หรือถ้าดำเนินการก็จะได้ผลไม่ตรงตามต้องการ104. รัฐวิสาหกิจคืออะไร= หน่วยงานที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลเป็นเจ้าของทุนท้งสิ้น
หรือมีทุนร่วมกับเอกชน เกินร้อยละห้าสิบ ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้
โดยที่รัฐวิสาหกิจมีลักษณะพิเศษแตกต่างกับส่วนราชการและธุรกิจเอกชน105. ตามทัศนของแฮรี่
เห็นว่าโครงการาครัฐกิจควรแตกต่างจากองค์การาคธุรกิจ ประเด็นหนึ่งคือความต้องการ
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะให้ความสำคัญข้อใดมากที่สุด= ปัจจัยทางการเมือง106. กรมบัญชีกลางเป็นองค์การาครัฐกิจประเทใด= ประเทสนับสนุน107. ระบบราชการที่ดีควรมีค่านิยมประการหนึ่ง
ได้แก่การใช้หลักความสำเร็จ หมายถึงข้อใด= การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของผลงานมากกว่าตัวบุคค108. การบริหารราชการของไทยยึดหลักข้อใด= การรวมอำนาจ109. องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร= เพื่อความมั่นคง110. ตามทัศนของ เฟสเลอร์
เห็นว่าองค์การาครัฐกิจ ควรจะต้องมีลักษณะความเป็นสาธารณะนั้นหมายถึงอะไร= เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะชนรับรู้111. การจัดตั้งจังหวัดขึ้นใหม่
จะต้องดำเนินการออกเป็นกฎหมายในข้อใด= พระราชบัญญัติ112. รัฐวิสาหกิจหนึ่งๆจะมีคณะกรรมการได้ไม่เกินกี่คน= 11 คน113. PCN คือะไร= กลุ่มที่จ้างบุคลากรเชื้อชาติเดียวกัน
ตุงเรียกว่า กลุ่มที่มีเชื้อชาติเดียวกันกับบริษัทแม่          แนวข้อสอบจากแบบประเมินก่อนและหลังเรียน
เทอมาคซ่อม
1/2550หน่วยที่
ก่อน        หลัง1        1,2,4,5,7,9,10      2        ข้อใดไม่ใช่ปัจจัย(1)  ,7  ออกห้างหุ้นส่วนจำกัด
คือออกบริษัท
ต่างกันกับห้างหุ้นส่วนสามัญข้อได้เปรียบเจ้าของคนเดียว3        1,2,9,10      1,2,10   แผนกจัดซื้อ  จัดเป็นการจัดการอะไร4        3,4,5,7,8,9 5        1,2,3,5        86        1,9 ออกเยอะ      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คือ7        1,4,    48        1,3,4,5,6     7,109        1,5,7,8,10รัฐกิจมาจาก?นิติศาสตร์?รัฐศาสตร์?        3,4,8,1010      2,3,4,6,7รัฐประศาสนศาสตร์
ยืมอะไรมาจากรัฐศาสตร์  
9,1011      1,2การเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณรับรู้
เป็นหน้าที่ของใครหน่วยงานที่ดูแลความสงบเรียบร้อยคือตำแหน่งผ.อ.
เป็นของหน่วยงานใดโรงงานยาสูบ
จัดตั้งเพื่อจุดประสงค์ใด              
1,3,8หลังสงครามโลกครั้งที่
2 เน้นด้านใด12      4,5,6,8,10   613      ออกเยอะมาก
1,3,6     14      1,4,8  2,5 การจัดหา แผนกใดทำ15      3,6,8,9        8,9 การประมาณการคือ
งบใด

http://www.mediafire.com/download.php?mim463oug9ane98
 ขอให้โชคดีในการสอบครับ

 

ไม่มีไฟล์
หน้าหลักกระทู้


ขอบคุณเนื้อข่าวดีๆจาก
 "

  Wed, 03 Oct 2012 10:17:15 +0700 15809 ลบกระทู้
 
ฟังวิทยุออนไลน์
ฟังวิทยุออนไลน์กับมสธ.ดอทเน็ท
    รับข่าวสาร

Enter your email address: