มสธ หน้าหลัก  : บทเรียน  : คลิป  : วิทยุออนไลน์  Signup : Login : Forgot password

หาอะไรในมสธ.
หน้าหลัก  
การลงทะเบียนเรียนกับมสธ. าคการศึกษาที่ 1/2556

การลงทะเบียนเรียนาคการศึกษาที่ 1/2556

มหาวิทยาลัยมีกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนาคการศึกษาที่ 1/2556 ายในวันที่ 1 เมษายน 2556
ถึง 16 พฤษาคม 2556 นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดในคู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2556 ที่สำนักทะเบียนและวัดผลจัดส่งให้ก่อนหน้าแล้ว สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับคู่มือการลงทะเบียนเรียน สามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ใน Website ของมหาวิทยาลัย (www.stou.ac.th) 

การเพิ่มชุดวิชาและการลาพักการศึกษาาคการศึกษาที่ 1/2556 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษาคม 2556 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และลาพักการศึกษา
(นักศึกษาเก่า) ได้ถึงวันที่ 31 พฤษาคม 2556
นักศึกษาสามารถเพิ่มชุดวิชาได้เฉพาะาคการศึกษาปกติ ได้าคการศึกษาละ 1 ครั้ง และชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา ยกเว้น นักศึกษาที่สอบผ่านในาคปฏิบัติแล้ว ขอเพิ่มชุดเพื่อเข้าสอบในาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียว 

ช่องทางการลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนสอบซ่อมนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนสอบซ่อม ได้ 5 วิธี คือ
  1. ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศ 
  2. ลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์ (1551) และชำระเงินด้วยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย
  3. ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 
  4. ลงทะเบียนทาง Internet และชำระเงินด้วยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย
  5. ลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ มสธ. หรือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 ศูนย์

 

ไม่มีไฟล์
หน้าหลักกระทู้


ขอบคุณเนื้อข่าวดีๆจาก
 " มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  Sun, 28 Apr 2013 08:28:27 +0700 5578 ลบกระทู้
 
ฟังวิทยุออนไลน์
ฟังวิทยุออนไลน์กับมสธ.ดอทเน็ท
    รับข่าวสาร

Enter your email address: